• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
Doily Madeira
สิ่งที่ต้องใช้
ไหมมาดีรา 3สี สี1079,2793 สีละ1หลอด ,สี2790 จำนวน 3หลอด บาร์ 103247
เข็มโครเชต์ #6 บาร์ 101023
ขนาดสำเร็จ10*10
ขั้นตอนการทำ ขึ้นต้น 8 โซ่
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 23ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวทีึ่2 โซ่1 เป็นหลักแรก คธหลักเดิม (โซ่7 ข้าม1 คธหลักถัดไป) ทำซ้ำ(......) จนจบแถวด้วย โซ่7 ข้าม1 ลห
กับหลักแรก
แถวที่3-6 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :