• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายเรือใบ 241 
สิ่งที่ต้องใช้ ไหมพรมเรือใบ 241 บาร์ 92026438
เข็มโครเชต์ Amour (2.5มม.) 1051 บาร์ 051221710513
ขั้นตอนการทำ ขึ้นต้นโซ่ 27 โซ่
แถวที่1 โซ่2 เป็นหลักแรก (1/2พ1ค 5ครั้งรวบพร้อมกัน 1/2พ1ค 7หลักถัดไป) ทำซ้ำใน(.....)2ครั้ง 1/2พ1ค
5ครั้งรวบพร้อมกัน 1/2พ1ค หลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่2 โซ่2 เป็นหลักแรก (1/2พ1คหลักถัดไป 1/2พ1ค 5ครั้งรวบพร้อมกัน 1/2พ1ค 5หลักถัดไป /2พ1ค 5ครั้ง
รวบพร้อมกัน) ทำซ้ำใน(.....)2ครั้ง 1/2พ1ค 2หลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่3-9 ถักตามผังลาย แถวที่ 1-8 =1ช่วงลาย    

ผังลาย

Share :