• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกสลับสี6สี

 
สิ่งที่ต้องใช้ ไหมพรมเรือใบ 6 สี บาร์ 92026438
เข็มโครเชต์ Amour 1051 #4/0 (2.5มม.) บาร์ 051221710513
ขนาดสำเร็จ 20*20
ขั้นตอนการถัก คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ 16 หลัก ลห กับหลักแรก
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก (1/2 พ1ค2ครั้งหลักถัดไป โซ่1 1/2 พ1คหลักถัดไป) ทำซ้ำใน (.....)6ครั้ง 1/2 พ1ค2ครั้ง
หลักสุดท้าย โซ่1 ลห กับหลักแรก
แถวที่3 เป็นหลักแรก คธหลักเดิม (โซ่5 คธหลักถัดไป)ทำซ้ำใน (.....)6ครั้ง โซ่5 ลหกับหลักแรก
แถวที่4 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ หลักเดิม (1/2พ1คหลักถัดไป พ1ค พ2ค3ครั้ง พ1ค 1/2พ1ค หลักเดียวกัน คธ หลัก
ถัดไป) ทำซ้ำใน (.....) 6ครั้ง 1/2พ1คหลักถัดไป พ1ค พ2ค3ครั้ง พ1ค 1/2พ1ค หลักเดียวกัน ลห กับหลักแรก
แถวที่5-11 ถักตามผังลาย
ผังลาย    
Share :