• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ริมส้ม260
สิ่งที่ต้องใช้  ไหมพรมเรือใบ บาร์ 92026438 สี 260
                    เข็มโครเชต์ เบอร์ 5/0-7/0 hamanaka H250-500-5 บาร์ 4977444518674
ขนาดลาย 3ซม. x70ซม.
วิธีถัก  ขึ้นต้น 212 โซ่
แถวที่1 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ ทุกหลัก พลิกกลับ
แถวที่2 โซ่1เป็นหลักแรก (คธ ข้าม2พ1ค3ครั้งหลักถัดไป โซ่2ข้าม1 พ1ค3ครั้งหลักถัดไป ข้าม2คธหลักถัดไป)
ทำซ้ำใน (...)จนจบแถว
แถวที่3 โซ่3เป็นหลักแรก (โซ่1พ1คหลักถัดไป โซ่1พ1คหลักถัดไป โซ่2พ1คหลักเดิม โซ่1พ1คหลักถัดไปโซ่1 พ1ค
2หลักถัดไป) ทำซ้ำใน(...) จนจบแถว
แถวที่4 โซ่1เป็นหลักแรก (คธ6หลักถัดไป โซ่3 คธ6หลักถัดไป) ทำซ้ำใน(...)จนจบแถว
ผังลาย
Share :