• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอก6กลีบ no.743
ขั้นตอนการทำ
ขึ้นต้น 6 โซ่ ลห เป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 2ครั้ง โซ่3 (พ1ค 3ครั้ง โซ่3)ทำซ้ำใน(...)4ครั้ง ลห กับหลักแรก
แถวที่2 เลื่อน3หลัก โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 3ครั้งรวบพร้อมกัน โซ่3 พ1ค 4ครั้งรวบพร้อมกัน หลักเดิม
(โซ่5 พ1ค 4ครั้งรวบพร้อมกัน บนหลักถัดไป โซ่3 พ1ค 4ครั้งรวบพร้อมกัน หลักเดิม)ทำซ้ำใน(...)จนจบแถว
โซ่5 ลหกับหลักแรก
แถวที่2-4 ถักตามผังลาย
ผังลาย


Share :