• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกoly 604
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักโอลิมปัส#40 no.604จำนวน1กลุ่ม บาร์โคด103317
เข็มโคร์เชต์#6(1.00มม.)
ขนาดสำเร็จ1ดอก13x13ซม.
ขั้นตอนการทำ โซ่5ลหเป็นวงกลม
แถวที่1โซ่4เป็นหลักแรก พ2ค3ครั้ง(โซ่3พ2ค4ครั้ง)ทำซ้ำใน(...)4ครั้งโซ่3ลหกับหลักแรก
แถวที่2โซ่4เป็นหลักแรก พ2ค3หลัก รวบพร้อมกัน(โซ่8พ3ค โซ่8พ2ค4หลัก รวบพร้อมกัน)ทำซ้ำใน(...)4ครั้ง โซ่8 พ3ค โซ่8ลหกับหลักแรก
แถวที่3โซ่1เป็นหลักแรก คธ หลักเดิม(โซ่9คธ หลักถัดไป)ทำซ้ำใน(...)10ครั้งโซ่9ลหกับหลักแรก
แถวที่4-6ถักตามผังลาย
ดอกเชื่อม คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค2ครั้ง(โซ่5พ1ค3ครั้ง)ทำซ้ำใน(...)2ครั้งโซ่2พ1ค กับหลักแรก
แถวที่2โซ่4 เป็นหลักแรก คธ หลักเดิม(โซ่5พ1ค3หลักถัดไป รวบพร้อมกันโซ่5คธ หลักถัดไป)ทำซ้ำใน(...)3ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่3 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 3 ครั้ง หลักเดิม (คธ หลักถัดไป โซ่5 คธ หลักถัดไป พ1ค 4 ครั้ง หลักถัดไป โซ่3 พ1ค 4 ครั้ง หลักเดิม) ทำซ้ำใน (….) จนจบแถวด้วย โซ่ 1 1/2พ1ค กับหลักแรก
แถวที่4  โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 3 ครั้งหลักเดิม (ข้าม 3 หลัก พ1คหลักถัดไป โซ่3 คธ ติดกับบดอกใหญ่ โซ่ 3 คธ หลักถัดไป คธ ติดกับดอกใหญ่ โซ่3 คธ ติดกับดอกใหญ่ โซ่3  พ1ค หลักถัดไป ข้าม 3 หลัก พ1ค 4 ครั้ง หลักถัดไป โซ่4 คธ ติดกับดอกใหญ่ โซ่4 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม) ทำซ้ำใน (….) จนจบแถว ลห กับหลักแรก
วิธีเชื่อมดอก ต่อดอกใหญ่ให้ติดกันด้วยแถวสุดท้าย เชื่อมดอกเล็กระหว่างช่องว่างทั้งหมด เชื่อมด้วยแถวสุดท้ายด้วย โซ่ 5 และ โซ่3 (ดูผังลายการเชื่อมดอก)
ผังลาย


Share :